Textul argumentativ I

Textul argumentativ

Este un discurs în care se prezintă o demonstraţie cu argumente prin care se convinge receptorul de valabilitatea adevărului susţinut.

Structura

Se articulează pe trei părţi:
o   Introducere: conţine teză [moţiunea, premise] care trebuie argumentată.
o   Cuprins: argumentarea propriu-zisă, susţinută prin exemple.
o   Încheiere: reluarea premisei şi concluzia definitivă.

Tehnici argumentative

o   paralelismul sintactic - opinia  personală se opune opiniei altora: eu / tu; noi/ voi’ unii/ alţii etc.
o   citarea unor surse de referinţă: critici, oameni de stiinţă, istorici etc.
o   exemple din experienţa personală sau a mentorilor spirituali  (profesori, părinţi).
o   prezentarea utilităţii (obiectului, situaţiei etc.)
o   asemănari/ diferenţe
o   cumulul enumerativ  (enumeraţia argumentelor)

Structuri specifice

o   paralelismul  sintactic se sustine lingvistic prin structuri de genul: în opinia mea (noastră); în opinia altora; eu (noi) cred(em)…alţii; pe de o parte..pe de altă parte;
o   cumulul enumerativ se susţine prin: în primul rând..in al doilea rând..nu în ultimul rând..apoi..(structuri retorice).
o   verbe : de opinie (a crede, a considera);  de judecată (a decide, a hotărî); ,,dicendi” (a zice, a spune, a afirma).


Conectori

Adeverbe şi locuţiuni conjuncţionale/ adverbiale: desigur, fireşte, aşadar, prin urmare, deci, astfel, încât, în consecinţă, fără îndoială, drept urmare, la fel ca, din moment ce, cu excepţia, în faţa , în sus, în jos, în spatele, măcar ca etc.
      


Calităţi  generale /paticulare  ale  stilului

Calităţi generale

      1. Claritatea
- formulare clară, coerentă , limpede, logică a ideilor.
! abateri: pleonasmul; tautologia; exprimare incifrată, ermetică; confuzia; nonsensul.

      2. Proprietatea 
- folosirea cuvintelor potrivite in context potrivit, a sensurilor corecte ale cuvintelor[ sens de bază, derivate, figurat].
!abateri: amestecul sensurilor, folosirea improprie a sensurilor etc.

      3. Corectitudinea
- respectarea normelor gramaticale, ortografice, ortoepice şi de punctuaţie.
!abateri: anacolutul; dezacordul SB- PV/PN;

      4. Precizia
- folosirea riguroasă a cuvintelor, exprimate concis , clare, concentrate asupra ideii exprimate.
!abateri: digresiunea, pretiozitatea, retorismul demagogic, incoerenta.

      5. Puritatea
- utilizarea  cuvintelor şi a expresiilor acceptate de gramatica normativă.
!abateri: regionalisme, arhaisme, excesul de neologisme argou,jargon, cuvinte vulgare etc.

Calităţi particulare

      1. Naturaleţea
- exprimarea firească, degajată.
!opus: exprimare bombastică, patetică

      2. Simplitatea
- folosirea unor cuvinte şi structuri obişnuite

      3. Armonia
- accentuarea unor cuvinte, folosirea unor imagini auditive pentru a conferi textului impresia de muzicalitate, cadenţă.

      4. Demnitatea
- folosirea cuvintelor lipsite de vulgaritate.

      5. Retorismul
- respectarea construcţiei clasice a unui discurs; imprimarea unei note patetice, declarative, solemne.

      6. Fineţea
- folosirea unor expresii delicate, elegante, suggestive

      7. Ironia
- modalitate a comicului; se bazează pe disimularea adevaratei opinii, pe contrastul dintre ceea ce se spune şi ceea ce se gandeşte.
- nuanţe ale ironiei: zeflemeaua, persiflarea, militia, batjocura, satira, autoironia, sarcasmul.

      8. Concizia
- exprimarea precisă, clară, cu mijloace puţine.
!opus:  beţia de cuvinte.

      9. Oralitatea

-   folosirea mijloacelor proprii comunicării orale:
o   interjecţii, onomatopee,
o   expresii narative (tipice ,,vorba ceea..”), locuţiuni, vocative
o   diminutive, exclamaţii, interogaţii retorice
o   structuri eliptice (absenţa predicatului etc.)
o   anacolut
o   coordonarea prin  ,,şi’’, ,,dar’’ , ,,iar’’ sau prin juxtapunere
o   propoziţii scurte, ritmate.


0 comentarii: